Головна  →  Новини  →  17 лютого 2017

Щодо діяльності Київського міського та районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування та 10 районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – це державні установи, які здійснюють надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.

         На отримання соціальнихпослуг в територіальних центрах мають право:

  • громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;
  • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;
  • учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, внутрішньо переміщені особи.

Територіальні центри забезпечують безоплатне надання соціальних послуг громадянам, які не мають рідних працездатного віку, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку», від 09.04.2005 № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг», наказу Київського міського територіального центру соціального обслуговування від 29.06.2016 №172, з метою підтримання життєдіяльності громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою, інших категорій осіб і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, в Київському міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування запроваджено з 01.07.2016 надання платних соціальних послуг.

 Головниминапрямкамидіяльностітериторіальнихцентрів є:

• виявлення та обліксамотніхнепрацездатнихмалозабезпеченихгромадян, якімають право на надання соціальних послуг;

• організаціянадання соціальних послуг громадянам

Відділення, щовходять до структуритериторіальнихцентрів та їхосновнізавдання:

Соціальноїдопомогивдома - наданнясоціальнихпослугв домашніхумовах.

Соціальнийробітникнадаєрізнівидисоціальнихпослуг, а саме:

1) приготування (допомога в приготуванні) їжівдома, годування;

2) придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за коштигромадян, якіобслуговуються;

3) викликлікаря, наданнядопомоги в проведенніперіодичнихмедичнихоглядів та госпіталізації, відвідуванняхвориху закладахохорониздоров'я, організаціяконсультаційлікарів та іншихспеціалістів;

4) допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, у дрібному ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;

5) оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;

6) читанняпреси;

7) оформленнядокументів на санаторно-курортнелікування, влаштування до будинку-інтернату, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;

9) сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;

10)інші соціальні послуги.

-Надання адресної натуральної та грошової допомоги - обслуговування громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги. Відділення виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян:

- одягом, взуттям, іншими потребами першої потреби (за наявності);

- ліками, предметами медичногопризначення (за наявності);

- предметами побутовоїгігієни (за наявності);

- продовольчими та промисловими товарами;

- надаютьсяпослугишвачки та перукарятощо.

З метою реалізаціїУказів Президента Українивід 11.07.2005 № 1086 "Про першочергові заходи щодозахисту прав дітей" та від 12.11.1999 № 1460/99 "Про заходи щодополіпшення становища багатодітнихсімей" районнимитериторіальними центрами приділяєтьсяособливаувагадітям, щопроживають в складних і надзвичайнихумовах. Ценасамперед, діти-інваліди, діти-сироти, діти, щозалишилися без піклуваннябатьків, щоутримуютьсянепрацездатними батьками абоопікунами, багатодітнісім’ї.

Денного перебування (соціально-побутової адаптації) – обслуговування громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не маютьмедичнихпротипоказань для перебування в колективі та потребуютьсоціально-побутової і психологічноїадаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

Соціально-медичних послуг – сприяння відновленню та покращенню здоров’я, життєвих функцій осіб, виявлення та активізація інших можливостей, забезпечення умов для відновлення нормальної життєдіяльності, профілактика ускладнень та рецидивів захворювань. Здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним станом громадян, які перебувають на обслуговуванні. Наданняконсультативноїдопомоги та підтримкищодоохорониздоров’я та медико-правовихпитань.

Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово - відсталих дітей та дітей з органічним ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денного перебування)-

основними завданнями відділень є створення умов для здійснення соціально-психологічної, фізичної, педагогічної реабілітації, спрямованої на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним та побутовим навичкам, розвиток потенціалу з метою максимально самостійного, продуктивного життя, інтеграції в місцеву громаду і суспільство в цілому. Щоденно реабілітаційні заклади відвідує більше 300 дітей з особливими потребами віком від 3-х до 18-ти років з фізичними та розумовими вадами розвитку, які отримали статус інваліда.

Діти, які проходять реабілітацію забезпечуються харчуванням. Перевезення дітей-інвалідів  до відділень соціально-медичної реабілітації здійснюється на спеціально обладнаному автомобілі, який знаходиться на балансі кожного районного територіального центру. Крім того відділення транспортного обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату Київського міського територіального центру соціального обслуговування забезпечує спеціальним автотранспортом дітей-інвалідів за особистими замовленнями їх батьків (опікунів) або за замовленнями громадських організацій.

Відділення надання транспортних послуг міського територіального центру-забезпечує доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями спеціалізованими автомобілями в межах м. Києва:

  • до лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих, реабілітаційних та навчальних закладів, протезно-ортопедичних підприємств та майстерень (в разі, якщо даний заклад знаходиться за межами м. Києва, перевезення здійснюється лише до залізничного вокзалу);
  • на соціальні, культурно-масові та спортивні заходи за замовленнями установ та організацій соціального захисту населення;
  • до структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування.

Транспортні послуги надаються мешканцям м. Києва, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з захворюваннями опорно-рухового апарату, пересуваються на візках або милицях і згідно з медичним висновком мають ІІІ, IV або V групу рухової активності та потребують перевезень спеціалізованими автомобілями з числа:

  • інвалідів І, ІІ груп, які досягли 18-річного віку та дітей-інвалідів старше трьох років;
  • хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше, як на чотири місяці);
  • інвалідів та хворих, яким проводяться процедури за життєвими показниками (гемодіаліз тощо);
  • інвалідів у складі мало-мобільних груп населення (незалежно від громадянства та місця реєстрації) на час проведення загальнодержавних заходів;

Для отриманнятранспортних послуггромадянамнеобхідно подати до відділення:

- письмову заяву громадянина (за формою);

- копію довідки або посвідчення про встановлення групи інвалідності (за наявності);

- медичнийвисновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (потребу в транспортному перевезенні спеціалізованими автомобілями) (за формою);

-  довідку про склад сім'ї (форма N 3).

Після подання вище зазначених документів з громадянином укладається договір про надання соціальних послуг відділенням надання транспортних послуг Київського міського територіального центру соціального обслуговування (за формою).

Для отримання послуги перевезення соціальним транспортом  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» громадянину необхідно звернутися до відділення надання транспортних послуг Київського міського територіального центру соціального обслуговування за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 32/11, кабінет № 4(тел.450-83-47).

Відповідно до Положення про відділення надання транспортних послуг, заявка на надання транспортних послуг подається за три дні до дати виконання послуги до 13 години.

Запровадженітакіінноваційнімоделінадання соціальних послуг:

- у територіальному центрі соціального обслуговування Печерського району м. Києва запроваджено інноваційну модель соціальної роботи з надання соціальних послуг – паліативна допомога невиліковно хворим та громадянам похилого віку в домашніх умовах.

Весь комплекс заходів, який включає паліативний догляд, в першу чергу спрямований на збереження людської гідності та передбачає полегшення страждань хворого, підтримку якості життя в термінальній стадії хвороби. Головні завдання паліативної допомоги – позбавлення від болю, усунення або зменшення інших важких проявів хвороби, духовний супровід, юридична і соціальна підтримка при потребі та психологічна підтримка рідних.

З метою забезпечення постійної підтримки складається графік допомоги, в якому, крім соціального робітника, задіяні лікар-координатор, дільничий терапевт, дільнича медсестра, психолог, духівник (за бажанням).

- на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 25.08.2011 № 326 «Про впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» у всіх районних територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Києва (далі – територіальні центри) були організовані та функціонують Університети.

З початку 2016-2017 навчального року на 78 факультетах та у 43 гуртках навчаються 2 022 особи, значна кількість з яких відвідують по декілька факультетів та гуртків одночасно. За навчальний період працівниками територіальних центрів, запрошеними професіоналами та волонтерами проведено 4 357 занять (3029 занять на факультетах та 1328 – у гуртках).

Серед функціонуючих в Університетах факультетів найбільша кількість слухачів відвідує наступні: «Здорового способу життя», «Прикладного та художнього мистецтва», «Іноземної мови», «Психології» та «Інформаційних технологій».

Найпоширенішими є факультети «Інформаційних технологій», «Прикладного та художнього мистецтва» й «Іноземної мови», які запроваджені і функціонують у 8 з 10 територіальних центрах.

Вивчення проблем освіти людей старшого віку як соціального явища та наявність інтересу у слухачів Університету до різних сфер життєдіяльності дало змогу організувати і запрацювати факультетам іншого спрямування. Так у територіальних центрах Дніпровського та Печерського районів м. Києва працює факультети «Теологія» та «Мистецтвознавство», а територіальний центр Голосіївського району запровадив тренінги з розвитку пам’яті, уваги, образного мислення.

У людей похилого віку є величезне бажання навчатися, орієнтуватися у сучасному світі. «Університет третього віку» допомагає громадянам адаптуватися до тих умов, в яких вони опинилися при виході на пенсію. Навчання в Університеті формує у літніх людей активнужиттєвупозицію, оптимізм та енергійність. В частиніактивності, винахідливості та гарного настрою студенти Університету третього вікузалишають далеко позадуусіхкласичнихстудентів. Вони крокують в ногу з часом, тренують пам’ять, розвивають інтелект і відкривають в собі нові таланти.

Київськийміськийтериторіальний центр соціального обслуговування.
Директор: ГлобаНінаГригорівна.
Адреса: 03115, м. Київ, вул. М.Котельникова, 32/11 е-mail: kmtcso@ukr.net 
Телефон: 450-91-66

2. Територіальний центр соціального обслуговування Голосіївського району у м. Києві.
Директор: Рубан Оксана Василівна.
Адреса: 01032 м.Київ, вул. Льва Толстого, 25/2 е-mail: tcso@i.ua
Телефон: 234-98-24

3. Територіальний центр соціального обслуговування Дарницького району у м. Києві.
Директор: Переходько Галина Дмитрівна.
Адреса: 02121 м. Київ, вул. Вербицького, 9-іе-mail:tcsodarnitsa@gmail.com
Телефон: 562-50-60

4. Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району у м.Києві.
Директор: Цибуляк Руслана Леонтіївна.
Адреса: 02097 м. Київ, вул. Будищанська, 4е-mail:tc2603@ukr.net
Телефон: 533-72-51

5. Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району у м. Києві.
Директор: Рудковська Людмила Петрівна.
Адреса: 02125 м.Київ, вул. Курнатовського, 7-а  е-mail:dtcsop@ukr.net
Телефон: 512-00-35

6. Територіальний центр соціального обслуговування Оболонського району у м.Києві.
Директор: Кримова Валентина Василівна.
Адреса: 04209 м. Київ,вул. Озерна, 18-ае-mail:tcobl@ukr.net
Телефон: 489-91-47

7. Територіальний центр соціального обслуговування Печерського району у м. Києві.
Директор: Примак Людмила Миколаївна.
Адреса: 01103 м. Київ, вул. Кіквідзе, 11-а  е-mail:tcpechersk@ukr.net
Телефон: 285-23-59

8. Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району у м. Києві.
Директор: СлабенякОленаПетрівна.
Адреса: 04070 м. Київ, вул. Братська, 15/9е-mail:tc_podol@ukr.net
Телефон: 425-05-12

9. Теріторіальний центр соціального обслуговування Святошинського району у м. Києві.
Директор: БулахНаталіяВалентинівна.
Адреса: 03148 м. Київ, вул. Жмеринська, 22-ае-mail: tcso2011@ukr.net 
Телефон: 407-03-67

10. Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району у м. Києві.
Директор: Вітавська Галина Петрівна.
Адреса: 03126 м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 83-а  е-mail: tcson_sol@ukr.net
Телефон: 497-73-27

11. Територіальний центр соціального обслуговування Шевченківського району у м. Києві.
Директор: ОхотницькаВіраТеодорівна.
Адреса: 04060 м. Київ, вул. Ванди Василевської, 11-ае-mail:shevtc_1@ukr.net
Телефон: 236-50-56

Джерело: Департамент соціальної політики КМДА

Перейти до спискуВерсiя для друку