Головна  →  Про район  →  Статистика
Повідомлення Головного управління статистики у м.Києві >>>

 

Підсумки виконання основних економічних показників 
за січень-лютий 2016 року

  ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промисловий  комплекс району за січень-лютий 2016 року складають 96 підприємств, які звітують до Головного управління статистики у м. Києві за обсягами реалізованої продукції. Серед них  підприємства машинобудування; металургії і обробки металу; харчової та легкої промисловості; целюлозно-паперової; видавничої справи; виробництва гумових і пластмасових виробів; виробництва та розподілення газу та води та інші галузі.

За даними ГУС у м. Києві, обсяг реалізованої промислової продукції за січень-лютий 2016р. склав  12456,7 млн. грн., що становило 52,7% до загального обсягу по м. Києву (1 місце серед інших районів Києва). Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах виробника на одну  особу (мешканця району) за 2 місяці 2016 року  склав 82729,2 грн. .

Обсяг реалізованої продукції на одного працюючого ( у розрахунку на 1 працівника промислової діяльності)  за відповідний період 526844,1 грн.

Середня кількість працівників промислової діяльності за період з початку звітного року  склала 13872 особи, в порівнянні з відповідним періодом 2015 року чисельність зменшилась на 3,6%   або на 522 особи.  

 ЗАРОБІТНА ПЛАТА

За інформацією Головного управління статистики у м. Києві,  середньомісячна  номінальна заробітна плата одного штатного працівника облікового складу за січень-грудень 2015 року року в цілому по району склала 7393 грн. і перевищила рівень середньомісячної заробітної плати по місту на 9,8% (довідково: по м. Києву  відповідно –  6732,00 грн.). В порівнянні  з відповідним періодом минулого року  показник по району зріс на 19,9% (5615,00 грн.) . Рівень заробітної плати по району в 4,9 разів перевищує встановлений в Україні з 01.09.2015 р. прожитковий мінімум в сумі 1378 грн. на одну працездатну особу та в 4,9 разів перевищує встановлений в сумі 1378 грн. розмір мінімальної заробітної плати.

По промисловим  підприємствам району середньомісячна заробітна плата за січень-лютий  2016 року одного штатного працівника облікового складу склала – 6961,75 грн.

На 01 березня 2016 року загальна сума заборгованості перед  працівниками із виплати заробітної плати та допомоги по соціальному страхуванню становила  40270,3 тис. грн. Загальна сума невиплаченої заробітної плати у процентах до попереднього місяця склала 129,0%, у процентах до суми заборгованості на  01 січня 2016 року відповідно 185,0% .Структура  боргу Печерського району в загальній сумі заборгованості із виплати заробітної плати      по місту Києву  становить 46,1%.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств дорівнювала 38996,3 тис. грн. або 96,8% до загальної суми (у т.ч. нарахованої за період з початку поточного року – 10851,0 тис. грн. або 27,8% до загальної суми заборгованості, нарахованої за період з початку поточного року), що склала 130,2 % до суми заборгованості на 01 лютого 2016 року і 179,2% до суми заборгованості (по економічно активним підприємствам району) на 01 січня 2016 року і в структурі боргу в цілому по місту становила 52,9%.

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку державної служби зайнятості  Печерського району у січні-лютому 2016 року  становила 786 осіб, з них працевлаштовано – 58 осіб. Рівень працевлаштування незайнятих громадян, які перебували на обліку, у процентах  до загальної  кількості незайнятих громадян – 8,9 %.

 КАПІТАЛЬНЕ   БУДІВНИЦТВО

Як свідчать дані ГУС у м. Києві, у Печерському районі м. Києва обсяг  виконаних будівельних робіт за січень-лютий  2016 року   дорівнює 135,5 млн.грн., що становить 9,9% в загальному обсязі  підприємств та   будівельних організацій м. Києва.За цим показником  Печерський район займає 6 місце.

За січень-грудень 2015 року введено в експлуатацію будівель, загальною площею 148170 кв.м (або 10,8% від загального введення житла вцілому по місту) , що становить 110,3% до 12 місяців 2014 року.  У розрахунку на 10 тис.осіб припадає 10159,1 м2 загальної площі, прийнятої в експлуатацію.      

 ІВЕСТИЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

За даними Головного управління статистики у м. Києві прямі іноземні інвестиції (без урахування фізичних осіб-підприємців) станом на 31 грудня 2015 року з наростаючим підсумком з початку інвестування по Печерському району становили 4684,7 млн. дол. США. Питома вага даного показника у загальному обсязі по місту – 20,7%.

У районі найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій на одну особу –  32120,1дол. США та в порівнянні з попереднім періодом попереднього року (39975,5 дол. США) зменшилися на 19,7% .

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з держбюджету)   за січень-грудень 2015 року освоєно (використано) 18951,9 млн.грн. (перераховано) Печерський район займає  2 місце        серед інших районів. Частка району в загальному обсязі по місту Києву становить 24,4%.

По обсягу  капітальних інвестицій (крім інвестицій з держбюджету) на одну особу (одиницю населення) за .січень-грудень 2015 року.Печерський район займає 1 місце. (132295 грн).

     СТАН РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Як інформує ГУС у м. Києві  експорт товарів по Печерському району за січень-березень 2015 року склав – 688,5 млн. дол. США, що становить 30,8% до загального обсягу по м. Києву, імпорт товарів – відповідно 847,8 млн. дол. США та 25,8%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів за цей період склав – 0,81.

Сальдо- за січень-березень 2015 року "-" 160,2 млн.дол.США.

                           СТАН РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ

Згідно інформації ГУС у м. Києві обсяг обороту роздрібної торгівлі  (з урахуванням товарообороту як юридичних. так і фізичних осіб-підприємців) за січень-вересень 2015 року-5993,4 млн.грн., 9 місце серед інших районів.Частка району в загальному обсязі по місту Києву становить  5,3%.

Темп зниження обороту роздрібної торгівлі за січень вересень 2015 року (у порівняних цінах)-79,4%.

Середньомісячний обсяг обороту роздрібної торгівлі на 1 особу     за січень-вересень 2015 року- 4463,4 грн.(4 місце) і перевищує середній показник по місту Києву  на 143,2 грн.

Зниження (-)  середньомісячного обсягу обороту роздрібної торгівлі на 1 особу за січень-вересень 2015 року -"-" 6983,2грн.

         ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Фінансові результати роботи великих та середніх підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) за січень-вересень 2015 року,підприємства (без урахування банків та бюджетних установ)- "-" 9188146,8 тис.грн.

Прибуток до оподаткування (фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток) за січень вересень 2015 року, великі та середні підприємства (без урахування банків та бюджетних установ)- 21663843,6тис.грн.

Збиток до оподаткування (фінансовий    результат підприємств, які одержали збиток) за січень-вересень 2015 року, великі та середні підприємства (без урахування  банків  та бюджетних установ)-30851990,5 тиис.грн.

Питома вага прибуткових підприємств в загальній кількості підприємств району за січень-вересень 2015 року-54,1% (9 місце). Питома вага збиткових підприємств в загальній кількості підприємств району  відповідно-45,9%.

 П О С Л У Г И

Головне   управління    статистики    у м. Києві    інформує,   що   обсяг реалізованих послуг за ІУ квартал 2015 року (у ринкових цінах, уключаючи ПДВ) становив 6997,8  млн. грн., що склало 22,1%  в загальному обсягу по місту.

Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі реалізованих послуг по району становила 22,1%  (1544,0 млн. грн) та 14,5% в загальному обсягу по місту.

Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії по Печерському району у лютому становила 554.

Протягом 2014 року року обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення склали – 48,5т, або 103,6% до аналогічного періоду попереднього року та 0,1% у підсумку по м. Києву.

За  вищезазначений період обсяг викидів у розрахунку на одного мешканця району склав 0,3 кг, довідково -  по м. Києву - 10,9 кг.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт за договірними цінами за 6 місяців 2015 року склав – 290,3 млн. грн., з нього за видами робіт: науково-дослідні – 130,0 млн.грн., науково-технічні розробки – 150,5 млн.грн., науково-технічні послуги – 9,8 млн.грн.

ТОРГІВЛЯ

За даними ГУС у м. Києві, за січень-вересень 2015 року  загальний  обсяг  роздрібного товарообороту  по Печерському району  склав 4981,0 млн. грн. Темп росту загального  обсягу  роздрібного товарообороту до відповідного періоду минулого року становить 79,1%.

За січень-вересень 2015 року у Печерському районі обсяг середньомісячного обороту роздрібної торгівлі, що припадає на одну особу дорівнює 33,4 тис. грн. та перевищив середній рівень по місту на 38,0%. Даний показник є одним з найбільших показників по місту. Довідково: по м. Києву обсяг середньомісячного обороту роздрібної торгівлі, що припадає на одну особу  за 9 місяців 2015 року складає 24,2 грн.

 ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Як інформує ГУС у м. Києві, чисельність наявного населення Печерського району станом на 01 лютого 2016р.  становила 152137 осіб. Упродовж 1місяця 2016р. населення району збільшилось на 155 осіб за рахунок природного приросту  (народилось – 254 немовлят, померло – 99 осіб).

 

 Управління  статистики у Печерському районі

Версiя для друку 
 
Актуальні питання 
профілактики інфекційних 
та неінфекційних хвороб